Ikasturte honetan Eskola Agenda 2030eko 11 ikastetxek ingurune iraunkorrago baten alde lan egingo dute Nerbioi-Ibaizabalen. / Este curso 11 centros escolares de Agenda Escolar 2030, trabajaran por un entorno más sostenible en Nervión-Ibaizabal.

Ikasturte honetan Arrigorriagako ikastetxe berri batek bat egin du lantaldearekin. Bere udalerriko beste zentroarekin eta Eskola Agendaren prozesuan parte hartzen duten Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes eta Urduñako ikastetxeekin batera, GJH12: ekoizpen eta kontsumo arduratsua programan lanean hasi da. Ikasturte honetan egingo duten esku-hartze planaren diagnostikoaren eta diseinuaren bidez, eta datorren urtean egingo duten jardueraren bidez, jasangarritasunetik hurbilago dagoen Nerbioi-Ibaizabal bat lortu nahi da.

Urria

 

Este curso un nuevo centro escolar de Arrigorriaga se ha unido al trabajo. Junto con el otro centro de su municipio y los de Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes y Orduña que toman parte en el proceso de Agenda Escolar, se ha puesto ya a trabajar en el ODS12: Producción y consumo responsables. Mediante el diagnostico y el diseño del plan de intervención que realizarán el presente curso, y la actuación que llevarán a cabo el próximo año, pretende conseguir un Nervión- Ibaizabal más cercano a la sostenibilidad.

EA2030eko erronketan parte hartu dutenen artean egindako zozketaren irabazleak badu bere saria. / La ganadora del sorteo entre las personas que han tomado en los retos de AE2030 ya tiene su premio.

Hainbat pertsona animatu dira ikasturte honetan erronka desberdinetan parte hartzera, komunikabideetan eta udalerrietan iraunkortasunari buruzko galderei erantzunez.

Zuen erantzunei esker, badakigu GJHak gure egunerokoan presente daudela irratian, egunkarietan, udalen web orrietan, ikastetxeetako karteletan. Gainera, beren udalerrien iraunkortasuna hobetzea proposatu dute, besteak beste, haurrentzako ekipamendua trukatzeko edo emateko guneak sortuz, hala nola orgak edo aulkiak.

 

Parte-hartzaile horien guztien artean zozketa bat egin zen hilaren 16an, oinarriei jarraituz. Ana irabazleak Galdakaoko Eguzkibegi ikastetxeari esker ezagutu zituen erronkak, eta Urduñako turismo bulegoak bereziki prestatutako produktu ekologikoen saski bat jaso du.

 

Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi!

 

Saria

 

Han sido varias las personas que se han animado durante el presente curso a tomar parte en los diferentes retos respondiendo a las preguntas sobre la sostenibilidad en los medios de comunicación y en sus municipios.

Gracias a sus respuestas, sabemos que los ODS están presentes en nuestro día a día en la radio, los periódicos, las páginas web de los ayuntamientos o en carteles en los centros escolares. Además, han propuesto mejorar la sostenibilidad de sus municipios con acciones como la creación de puntos de intercambio o donación de equipamiento infantil como carros o sillas.

 

Entre todas esas personas participantes, se realizó el pasado día 16, y siguiendo las bases, un sorteo en el que Ana, que conoció los retos gracias al centro escolar Eguzkibegi de Galdakao, fue la ganadora de una cesta de productos ecológicos especialmente preparada por la oficina de turismo de Orduña.

 

¡Gracias a todas las personas participantes!

Nerbioi Ibaizabal Mankomunitateko ikastetxe guztiek, Eskola Agendan2030ean parte hartu dutenek, udal foroak egin dituzte. / Todos los centros escolares de la Mancomunidad de Nerbioi Ibaizabal, participantes en Agenda Escolar 2030, han realizado sus foros municipales.

Nerbioi Ibaiazal Mankomunitateko Eskola Agendaren proiektuan parte hartzen duten 10 ikastetxeek, aukera izan dute udaletxeak bisitatzeko eta udal foroak egiteko. Ekitaldi horietan, ikastetxe bakoitzeko ordezkaritza batek ikasturtean zehar egindako lana aurkeztu du, baita aurreko eskola-foroetan adostutako proposamenak eta konpromisoak ere.

Era berean, udal-ordezkaritzak hezkuntza-komunitatea zoriondu du egindako lanagatik kasu guztietan eta udalerri jasangarriagoak egiteko aurkeztutako proposamenak baloratu.

 

Los 10 centros escolares de la Mancomunidad de Nerbioi Ibaiazal que toman parten en el proyecto de Agenda Escolar, han tenido ya ocasión de visitar sus ayuntamientos y realizar los foros municipales. Durante estos actos, una representación de cada centro escolar ha presentado su trabajo realizado a lo largo del curso, así como las propuestas y compromisos consensuados durante los foros escolares previos.

A su vez la representación municipal ha felicitado en todos los casos la comunidad educativa por el trabajo realizado y valorado las propuestas presentadas para hacer sus municipios más sostenibles.

foroak

Nerbioi Ibaizabal Mankomunitateko EA2030eko ikastetxe guztiek beren eskola-foroak egin dituzte. / Todos los centros escolares de AE2030 de la Mancomunidad de Nerbioi Ibaizabal han realizado sus foros escolares.

2030erako Eskola Agendan parte hartzen duten Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Urduña eta Ugao-Miraballeseko ikastetxeek beren eskola-foroak egin dituzte, herri eta hiri jasangarriagoak lortzeko beren udalerrietako udal-ordezkaritzaren aurrean aurkeztuko dituzten proposamenak eta konpromisoak adosteko.

Udalerrietan hartutako konpromisoen artean, honako hauek daude:

“Espazio berdeak zainduko ditugu eta dagozkien edukiontziak erabiliko ditugu, gure inguruan gauza bera egitera animatuz”.
“Iraunkortasunari buruzko informazioa emango diegu gure inguruko pertsonei, bai institutuan, bai institututik kanpo”.

Prozesua amaitzeko, esku-hartze planaren fase honetan, ikastetxe bakoitzeko ordezkariek ikasturtean zehar egindako lana laburbilduko du udal foroetan, eta udalak bere proposamen eta konpromisoei emandako erantzuna entzungo dute.

 

foroak

Los centros escolares de los municipios de Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Orduña y Ugao-Miraballes que toman parte en la Agenda Escolar 2030, han realizado ya sus foros escolares para acordar las propuestas y compromisos que van a presentar ante la representación municipal de sus respectivos municipios para conseguir unos pueblos y ciudades más sostenibles.

Entre los compromisos adoptados en los municipios están algunos como:

“Cuidaremos los espacios verdes y usaremos los contenedores correspondientes, animando en nuestro entorno a que hagan lo mismo”.

“Informaremos acerca de la sostenibilidad, a las personas de nuestro entorno, tanto en el instituto como fuera de él”.

Para finalizar el proceso, durante esta fase del plan de intervención, una representación de cada centro escolar, resumirá en los foros municipales el trabajo realizado durante el curso, y escuchará la respuesta municipal a sus propuestas y compromisos.

EA2030KO IKASTETXEAK BEREN ESKOLA-FOROAK EGITEN HASI DIRA. / LOS CENTROS DE AE2030 YA HAN COMENZADO A REALIZAR SUS FOROS ESCOLARES.

Oporretatik bueltan, 2030erako Eskola Agendan parte hartzen duten ikastetxeak esku-hartze plana lantzen hasi dira.
Horretarako, ikastetxeak hasiak dira beren udalerrietan aurretik egindako diagnostikoei buruz hausnartzeko foroak egiten. Topaketa-jardunaldi horien bidez, ikasleek beren behaketetan ateratako ondorioak bateratzen dituzte, eta udalerriak jasangarritasunera hurbiltzeko proposamen eta konpromiso batzuk adosten dituzte.

 

A la vuelta de las vacaciones los centros escolares que toman parte en la Agenda Escolar 2030 han comenzado a trabajar en su plan de intervención.

Para ello, los centros escolares ya han empezado a realizar los foros para reflexionar acerca de los diagnósticos realizados con anterioridad en sus municipios. Mediante estas jornadas de encuentro el alumnado pone en común las conclusiones obtenidas en sus observaciones y acuerda unas propuestas y compromiso para acercar sus municipios a la sostenibilidad.

Foroa

Eskola-agendako ikastetxeek diagnostiko-fasea amaitu dute. / Los centros de Agenda Escolar finalizan la fase de diagnóstico.

Udal-diagnostikorako ibilbideak egin eta jardunaldi teknikora joan ondoren, AE2030eko zentroak esku-hartze plan bat lantzen hasiko dira. Plan horretan, diagnostiko-faseko ondorioak aztertu ondoren, udalerri iraunkorrago baten alde lan egiteko konpromisoak hartuko dituzte, udalean hobekuntzak proposatzeaz gain.

 

txostena

 

 

Tras realizar los itinerarios para el diagnóstico municipal y asistir a la jornada técnica, los centros de AE2030 empezarán a trabajar en un plan de intervención, en el que, tras analizar las conclusiones de la fase de diagnóstico, se comprometerán a trabajar por un municipio más sostenible además de proponer mejoras en el ayuntamiento.

EA2030 ikastetxeek hirigintza-plangintza jasangarriari buruzko jardunaldi teknikoan parte hartu dute. / Los centros de AE2030 han participado en la jornada técnica sobre planeamiento urbanístico sostenible.

300 ikasle baino gehiagok izan zuten 11. GIHn sakontzeko aukera: hiri eta komunitate jasangarriak, Lur Studio Irati Alonsoren arkitektoak emandako hitzaldi batean jitsi bidez parte hartuz.

Ikasleek plangintza jasangarriaren kontzeptuei buruzko zalantzak argitu eta ikasi ahal izan zituzten, aurrerago esku-hartze planean proposamenak eta konpromisoak prestatu ahal izateko eta, horrela, hiri jasangarriagoa lortzeko.

 

Más de 300 alumnos y alumnas tuvieron ocasión de profundizar en el ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles, participando a través de jitsi en una charla impartida por la arquitecta de Lur Studio Irati Alonso.

El alumnado pudo resolver dudas y aprender sobre los conceptos de un planeamiento sostenible, para más adelante poder preparar sus propuestas y compromisos en el plan de intervención y lograr así una ciudad más sostenible.

JT