2030 AGENDAN PARTE HARTZEN DUTEN IKASTETXEEK AMAITU DITUZTE UDAL DIAGNOSTIKORAKO IBILBIDEAK. / LOS CENTROS ESCOLARES QUE TOMAN PARTE EN LA AGENDA 2030 HAN TERMINADO YA LOS ITINERARIOS MUNICIPALES PARA EL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.

Arrigorriagako, Galdakaoko, Urduñako eta Ugao-Miraballeseko 150 ikasle baino gehiago kalera atera dira berdeguneak, kaleak eta bertako herri eta hirietako zerbitzu publikoak aztertzeko eta herritarrei inkestak egiteko.
Jarduera ezberdinei esker, 11 Garapen Helburuarekin: hiri eta Komunitate Iraunkorrak, ikasturte honetarako udal mailan aukeratutakoa izan den gaia, lotutako hainbat alderdiren diagnostikoa egiteko aukera izan dute Ikasleek.

Orain, lortutako ondorioak gainerako hezkuntza-komunitateari helarazteko eginkizuna dute, etorkizunean udalerri jasangarriagoa lortzeko ekintza-plan bat ezartzeko.

 

Más de 150 alumnos y alumnas de Arrigorriaga, Galdakao, Orduña y Ugao-Miraballes han salido a la calle para analizar las zonas verdes, las calles, y los servicios públicos de sus pueblos y ciudades además de realizar encuestas a la población.

Gracias a diferentes actividades, han tenido ocasión de realizar un diagnóstico de distintos aspectos relacionados con el Objetivo de Desarrollo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, tema elegido a nivel municipal para el presente curso.

El alumnado, tiene ahora la misión de transmitir las conclusiones obtenidas al resto de la comunidad educativa para, en futuros pasos, establecer un plan de acción par conseguir un municipio más sostenible.

Iturria: Blog Elexalde BHI

Iturria: Blog Elexalde BHI

 

 

 

Oraindik ez duzu zure udalerriaren diagnostiko-galdetegia bete? /¿Todavía no has rellenado el cuestionario de diagnóstico de tu municipio?

Galdera labur batzuk erantzunez, zure udalerria jasangarria dela jakiteko beharrezkoak diren datuak biltzen lagun dezakezu. Horrela, 2030erako Eskola Agendaren ikastetxeek ikasturte amaieran beren proposamenak eta konpromisoak udal arduradunen aurrean aurkezteko behar diren ondorioak atera ditzakete.

https://forms.gle/GwxSv4iFqtgB9J1w7

Con unas breves preguntas puedes ayudar a recabar los datos necesarios para saber cómo de sostenible es tu municipio y que así los centros de Agenda Escolar 2030 pueden obtener las conclusiones necesarias para plantear sus propuestas y compromisos ante los responsables municipales, a fin de curso.

https://forms.gle/GwxSv4iFqtgB9J1w7argazkia

Nerbioi Ibaizabaleko Eskola Agendako ikastetxeek dagoeneko egin dituzte beren ibilbide monitorizatuak udal-diagnostikorako. /Los centros de Agenda Escolar de Nerbioi Ibaizabal ya han realizado sus itinerarios monitorizados para el diagnóstico municipal.

Arrigorriaga, Galdakao, Urduña eta Ugaoko 160 ikasle inguruk udal-diagnostikorako ibilbide monitorizatu bat egin dute urtarriletik otsailera.
Jarduera erraz batzuei esker, besteak beste, beren udalerriko berdeguneak eta zerbitzu publikoak aztertu ahal izan dituzte, baita biztanleek beren herriaren iraunkortasunari buruz duten pertzepzioa ezagutu ere.

Orain da garaia oharrak zabaltzeko eta jarduera ikaskideekin errepikatzeko, baina baita udalerrietako biztanleek diagnostikoarekin elkarlanean jarraitzeko ere, galdera soil batzuei erantzunez. https://forms.gle/GwxSv4iFqtgB9J1w7

Horri esker, ikasleek beren udalerriaren “argazki bat” lortu ahal izango dute, Garapen Iraunkorreko Helburua 11 (Hiri eta komunitate jasangarriak) lortzea erraztuko duten etorkizuneko proposamenen eta konpromisoen oinarri izango dena.

 

ibilbideak amaitu

 

Entorno a 160 alumnos y alumnas de Arrigorriaga, Galdakao, Orduña y Ugao, han realizado entre enero y febrero, un itinerario monitorizado para el diagnóstico municipal.

Gracias a unas simples actividades los centros escolares que toman parte en Agenda Escolar 2030 han podido analizar, entre otras cosas, las zonas verdes y servicios públicos de su municipio, así como conocer la percepción que tienen los habitantes de la sostenibilidad de su pueblo.

Ahora es el momento de que difundan sus observaciones y repliquen la actividad con sus compañeros y compañeras, pero también de que los y las habitantes de los municipios continúen colaborando con el diagnostico respondiendo a unas simples preguntas. https://forms.gle/GwxSv4iFqtgB9J1w7

Gracias a ello, el alumnado podrá obtener “una fotografía” de su municipio, que sirva de base para las futuras propuestas y compromisos que faciliten alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Irakasle koordinatzaileak Urduna HLHIko patioa birmoldatzeko proiektua ezagutu du. / El profesorado coordinador conoce el proyecto de remodelación del patio de Urduna HLHI.

Joan den otsailaren 2an, Eskola Agenda 2030eko irakasle koordinatzaileek CEIP Urduna HLHI ikastetxearen proiektu aitzindaria ezagutzeko aukera izan zuten. Prozesu hori klimaren aldeko patioen barruan dago, CO2 aztarna murriztea du helburu, eta zentroko patioak eta espazioak birdiseinatzea, birnaturalizatzeko.
Ikastetxeko ordezkaritza batek prozesuaren oinarri eta helburu didaktikoak azaldu zizkien Nerbioi Ibaizabaleko AE irakasle koordinatzaileari, eta sortu ziren zalantzak argitu zituen.

Irteera Urduna

El pasado 2 de febrero el profesorado coordinador de Agenda Escolar 2030 tuvo la oportunidad de conocer el proyecto pionero del centro escolar CEIP Urduna HLHI. Este proceso, enmarcado dentro de “Patios por el clima” tiene como objetivo reducir la huella de CO2, y rediseñar los patios y espacios del centro para su renaturalización.

Una representación del centro escolar explicó los fundamentos y objetivos didácticos del proceso al profesorado coordinador de AE de Nerbioi Ibaizabal, y resolvió las dudas que surgieron.